Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Bắt đầu

Vũ điệu đầu tiên của bạn

Các bước cơ bản cơ bản tất cả người mới bắt đầu cần biết - điều này sẽ giúp bạn bắt đầu khiêu vũ

Các yếu tố bắt đầu bổ sung

Các phần tử bắt đầu nâng cao phổ biến và hữu ích

Trộn các nguyên tố bắt đầu

Bạn không hoàn thành một động tác trước khi bắt đầu kế tiếp

Giới thiệu về Kỹ thuật

Nơi bắt đầu bằng kỹ thuật - không chỉ dành cho người mới bắt đầu

Tango là dễ dàng

Cho phép các nhà lãnh đạo làm vũ điệu

Từ Một Ocho Để Một - Beg / Int

Thêm sự quan tâm đến một điệu nhảy bằng cách thêm các chuyển tiếp khác nhau giữa các ochos trước và sau