Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Kỹ thuật khác

Thực hành tại nhà

Những điều bạn có thể làm để làm tốt hơn ở nhà thường không có đối tác

Các bài tập để tạo sự toàn vẹn cơ thể

Tăng yếu tố quan trọng nhất để tạo phong trào đẹp

Kiểm soát chân không

Một nguyên tắc cốt lõi: chuyển chì ở phần trên của cơ thể xuống phần dưới

Lấy 3

Tinh hoa - ý tưởng đằng sau mỗi bước

Mẹo Kỹ thuật

Lấy túi kỹ thuật không gắn liền với bất kỳ bước cụ thể nào