Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Dance Technique

Hầu hết các video này sẽ nói về "Ý tưởng lớn" trong khiêu vũ, như được áp dụng cho tango, mặc dù ở đây cũng sẽ có một vài "Ý tưởng lớn" trong tango.

Facing

Hành động nhận thức về đối tác trong tâm trí bạn và để điều đó ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Một phần của phong cách cốt lõi và trải nghiệm của tango