Cancellations in the Summer for 2023: June 4 - July 2nd, 2023 classes canceled - will be in Medellin. July 16th canceled - taking Tai Chi workshop. July 23rd, class at 12:30pm (1 hour earlier than normal) ×

Nhiệm vụ của chúng tôi : tạo ra nguồn thông tin tốt nhất cho việc học tango. Hoàn toàn miễn phí.


Không biết bắt đầu từ đâu? Chọn danh sách phát hoặc xem một video ngẫu nhiên.

Chúng tôi có 274 băng tango Argentina Tango cung cấp hướng dẫn chi tiết. Họ có nhận xét, dấu trang phần của video, bài báo và danh sách nhạc sĩ độc lập. Vui lòng giúp làm cho trang web này hữu ích hơn. Bạn có bất cứ ý tưởng? ... Xin vui lòng cho chúng tôi biết!