Nhiệm vụ của chúng tôi : tạo ra nguồn thông tin tốt nhất cho việc học tango. Hoàn toàn miễn phí.


Không biết bắt đầu từ đâu? Chọn danh sách phát hoặc xem một video ngẫu nhiên.

Chúng tôi có 274 băng tango Argentina Tango cung cấp hướng dẫn chi tiết. Họ có nhận xét, dấu trang phần của video, bài báo và danh sách nhạc sĩ độc lập. Vui lòng giúp làm cho trang web này hữu ích hơn. Bạn có bất cứ ý tưởng? ... Xin vui lòng cho chúng tôi biết!