Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Trung cấp - cốt lõi

Từ vựng và Phối hợp Trung cấp

Các yếu tố trung gian

Giới thiệu đầu tiên về int. tango yếu tố - nơi tốt để bắt đầu sau khi vật liệu mới bắt đầu

Ganchos, Boleos và Kicks - Trung cấp

Tìm sự thống nhất trong tất cả các loại đá

Các biến thể cơ bản - Beg / Int

Sự kết hợp khác thường với nguồn gốc trong cơ bản

Từ vựng - Lấy 2 - Các nhà lãnh đạo

Một con đường thứ hai ở trung học Tango trung học cốt lõi để cải thiện kỹ thuật của người lãnh đạo

Từ vựng - Lấy 2 - Người theo dõi

Một con đường thứ hai ở trung học Tango trung học cốt lõi để cải thiện kỹ thuật của người đi theo

Thông tin thêm về Molinette

Các video khác về kỹ thuật của molinette