Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Core Vocabulary

Video về từ vựng cốt lõi nhưng có phạm vi bao gồm cả học sinh mới bắt đầu và nâng cao. Các video "Giới thiệu" dành cho người mới bắt đầu nhiều hơn. Loại video "Thực hành những gì" là về kỹ thuật cốt lõi cho những điều này và phải hữu ích cho tất cả mọi người. Các video về "Biến thể" dành cho học sinh đã nắm được các ý tưởng cốt lõi và có khả năng đã nhảy tango ít nhất 6-12 tháng.