Salon kiểu Close Embrace - Demo Dance - Salon Close Embrace

Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ

Remember to stay inside your body and be careful of compromising too much when you dance close.

Tên nghệ sĩ:
Lucio Arce
Tên bài hát:
Sos Boleta
Tiêu đề album:
Tangos Inesperados
Trang nghệ sĩ:
http://www.myspace.com/lucioarce

Lucio Arce has an authentic caberet feeling to his guitar playing and singing. There are overtones, sometimes, of jazz and playfulness.