Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Nâng cao

Từ vựng và Kết hợp Nâng cao

Nhiều hơn trong Lean

Các kết hợp nâng cao mang những thứ mà bạn có thể làm và dịch chúng thành những lời khuyên

Các yếu tố nâng cao

Các bước thách thức và thú vị

Thêm Với The Gancho - Nâng cao

Ganchos bất thường

Đưa nhiều thứ cùng nhau - Adv

Kết hợp dài hơn, phức tạp với các yếu tố chảy cùng nhau

Big Pivots - Nâng cao

Các bước vui nhộn và vui nhộn cung cấp cho người đi theo một chuyến đi

Các kết hợp Sacada cổ điển - Adv

Phép phối hợp sacada phổ biến "rất" tiên tiến, nơi người lãnh đạo chiếm không gian của người đi theo. Thường thấy trong các buổi biểu diễn.