Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Trung cấp - Từ vựng

Kết hợp Thông thường trong cơ thể Tango Lore

Kết hợp trung gian mà hầu hết các vũ công tiên tiến đều biết

Mở rộng từ vựng Từ vựng

Những điều chân mát (ví dụ: gancho) thường không thấy (cộng với calecita)

Media Vuelta - Trung cấp

Đó là tất cả về quay lại với nhau

Đi bộ - Trung cấp

Làm một phong trào một chiều có cảm giác ba chiều

Kookie Crosses - Int

Những cách vui tươi để vượt qua - giới thiệu những điều bất ngờ

Cách Cool để Du lịch - Adv

Cách nhanh để di chuyển trên sàn nhà

Vui vẻ Với Momentum - Int / Adv

Đó là tất cả về cho (và đôi khi lấy lại) năng lượng