Embellishments

Embellishments

Hương vị đặc biệt mà người theo (thường) có thể thêm vào điệu nhảy - không dẫn

Embellishments - Lấy 2

Làm thế nào để thực hiện các loại hình trang trí cụ thể

Embellishments - Chì

Những người theo dõi lãnh đạo từ các nhà lãnh đạo theo những cách khác nhau

Các Embellishments của Người dẫn đầu và Molinette - Adv

Cho phép các nhà lãnh đạo trang trí ở nơi truyền thống của mình để lãnh đạo tỏa sáng