Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Biểu diễn

First Pass tại buổi biểu diễn Tango

Biểu diễn tango: không phải các bước nhưng mọi thứ khác

Thang máy

Các bước liên quan đến việc đưa người đi khỏi sàn và cơ chế cơ thể liên quan cho cả người lãnh đạo và người theo dõi

Thang máy - ngồi

Nơi mọi người muốn học tango biểu tượng tango (và các biến thể) nên bắt đầu

Thang máy - 2

Sau khi thoải mái với ngồi - một vài thang máy khác

Một bài múa mẫu

Ví dụ về việc tạo vũ đạo - áp dụng lý thuyết

Hiệu suất cho Những người Sẵn sàng để Suffer

Hardcore tinh tế, mạnh mẽ các kỹ thuật được thiết kế để làm cho người biểu diễn xuất sắc