Milonga Kết hợp để Xây dựng Essense - Quick Leg Switch

Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ

Many of our students have found this step difficult to learn. Nancy thinks it's hard to get your mind around what it's about. Practicing slowly many times and then slowly getting faster will make it easier to get comfortable with the coordination.

Tên nghệ sĩ:
La Chicana
Tên bài hát:
Baldosa Floja
Tiêu đề album:
Ayer Hoy Era Mañana

(From a review): La Chicana is a wonderful small tango band with an original, creative composer (Estol) and a captivating singer.